TILLBAKA 

 

Aspviks koloniträdgårdsförening kommer att erhålla ekonomiskt stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet utbetalas via Skogsstyrelsen/Jordbruksverket.

Inom ramen för ”Skogens miljövärden” (inom landsbygdsprogrammet) ” där vi erhållit stöd för skötsel av natur- och kulturmiljöer” har bl.a följande åtgärdats:

Nedtagning av ett stort antal granar vilket har gynnat lövfällande träd (13 sorter identifierade) och buskar (11 sorter identifierade) samt en mängd örtartade växter (c:a 60 sorter identifierade). En effekt när granarna togs ned var att det blev betydligt ljusare och förekomsten ökade betydligt av annueller, bienner och perenner från tidig vår till sen höst, vilket gynnade insekterna som både kunde höras och synas. Lövfällande träd är identifierade och markerade med käppar och band. Speciellt sälg, hassel och ek har sparats. I det större hasselbeståndet har torra grenar tagits bort och hasseln formats till buketter. Ett antal högstubbar har skapats. Aspsly har hållits efter genom att regelbundet gå med klinga men även för hand med sekatör för att andra vedartade buskar och träd ska få sitt utrymme. Den gamla torpplatsen har synliggjorts genom att rensa bort buskar och sly.

Miljömålen är att skapa lövskog samt gynna fåglar, insekter och fladdermöss, dvs återskapa den natur- och kulturmiljö som en gång har funnits.

Projektet anses vara avslutat i december 2019 men arbetet kommer givetvis att fortgå kontinuerligt.